Kıdem Tazminatının Sisteminde Değişiklik Öngören Program

   2024 Tarihli Haber
  Ekleyen : Yazar
  Yorum Yok
Sponsorlu Bağlantılar

Cumhurbaşkanlığının 2019’a yönelik yıllık programında, sosyal tarafların mutabakatıyla kıdem tazminat reformunun gerçekleştirileceği, tüm işçiler açısından erişilebilirliğin sağlanacağı, bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sisteminin oluşturulacağı bildirildi
6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ DİKKATE ALINACAK
Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan “2019 YılıCumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”na göre, devredilen SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının 2019 yılı ocak ve temmuz aylarında önceki 6 aylık enflasyon tahmini dikkate alınarak artırılması öngörülüyor.
Kamu görevlileriyle yapılan toplu sözleşme hükümlerine göre memurmaaşları ve memur emekli aylıklarının 2019 yılının ocak ayında yüzde 4, temmuzayında yüzde 5 oranında artırılması, ayrıca 2019’un ocak ve temmuz aylarındageçmiş 6 aylık dönemlerde oluşacak enflasyon farklarının ilave edilmesiplanlanıyor.
İşsizlik Sigortası Fonu varlığının 2019’da 148,5 milyar lira ileGSYH’nin yüzde 3,3’üne ulaşması hedefleniyor.
“BİREYSEL HESABA DAYALI BİR KIDEM TAZMİNATI REFORMU YAPILACAK”
Sosyal taraflarla diyalog içerisinde tüm işçiler açısındanerişilebilirliğin sağlanacağı bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sistemioluşturulacak. Sosyal tarafların mutabakatıyla tüm işçilerin erişilebilirliğinigüvence altına alan bireysel hesaba dayalı bir kıdem tazminatı reformu yapılacak.

Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği kültürü geliştirilecek,denetim ve teşvik uygulamaları ile iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uyumartırılacak ve bu alanda yeterli sayı ve nitelikte uzman personelyetiştirilecek.
KAMU PERSONELİ BİLGİ SİSTEMİ ÇALIŞMASINI TAMAMLANACAK
Kamu sektöründe çalışanlar için yetenek ölçümü, tekrar yerleştirme venorm kadro çalışmaları yürütülecek, kamu sektörü insan kaynağının ödül veperformans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetimi sağlanacak.
Kamu kurum ve kuruluşlarında personel sisteminin, işe alımdanemeklilik sonrasına kadarki süreçleri kapsayan bir insan kaynakları yönetimianlayışıyla ele alınması amacıyla model geliştirilecek.
Etkinlik ve verimlilik analizini de içeren yeni bir sistemoluşturulacak, verimlilik ve başarı ödüllendirilecek, kamuda performansı dadikkate alan bir değerlendirme sistemi teşkil etmek amacıyla yönetmelikhazırlanacak.
Kamu kurum ve kuruluşlarında etkili bir insan kaynakları planlamasıyapabilmek amacıyla yürütülmekte olan Kamu Personeli Bilgi Sistemi çalışmasıtamamlanacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında etkili bir insan kaynakları planlamasıyapabilmek için esnek çalışma modelleri geliştirilecek.
TETKİK VE TAHLİL PAYLAŞIM PROJESİ HAYATA GEÇİRİLECEK
Sağlık hizmetleri ve harcamalarında sürdürülebilirlik dikkate alınarakilaç ve tedavi harcamaları daha akılcı hale getirilecek.
SGK ile protokolü olan üniversite hastanelerinde, kamu hastanelerindeve sözleşmeli eczanelerde Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemine (BKDS) geçilecek.Bu kapsamda bütüncül bir sağlık provizyon sistemi oluşturulacak, teknik şartnameve sözleşme metinleri hazırlanacak, ihtiyaç doğrultusunda cihaz temin edilecek,pilot uygulamaya başlanacak ve ve uygulama ülke çapında yaygınlaştırılacak.
Hastalara gereksiz tetkik ve tahlil işlemlerinin yapılmaması vehastaların zaman kaybını önleyip tedavi sürecini hızlandırmak için tetkik vetahlil sonuçlarının MEDULA üzerinden depolama yapılmadan görüntülenmesisağlanacak.
KREŞ HİZMETLERİNİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ ARTIRILACAK
Bölgesel, yerel ve sektörel iş gücü dinamikleri dikkate alınarak,başta kadın ve gençler olmak üzere tüm kesimler için nitelikli istihdam imkanlarıgeliştirilmeye devam edilecek.
Kreş ve gündüz bakımevlerinin desteklenmesi amacıyla özel sektöreyönelik teşvik uygulamaları hayata geçirilecek. Yerel yönetimlere ait kreşlerinyaygınlaştırılması sağlanacak. Kamu sektörüne hizmet veren kreşlerinkontenjanlarının doldurulması amacıyla ilgili mevzuat gözden geçirilecek.
Dijital ekonomide nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanabilmesiamacıyla gelişen sanayinin gerekliliklerine bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekalanlarında iş gücünün yetiştirilmesine yönelik kurs ve programlar düzenlenecek.
İş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması amacıyla esnekçalışma biçimlerinin uygulanmasına yönelik ikincil mevzuat çalışmalarıtamamlanacak. Yarım çalışma ödeneğinin etkin şekilde uygulanması sağlanacak.
İŞ KULÜPLERİNİN SAYISI ARTIRILACAK
Engellilerin meslek edinmesi amacıyla uzaktan eğitim programlarıgeliştirilecek. Mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetleri başta olmak üzereaktif iş gücü politikaları etki analizlerine dayandırılarak yaygınlaştırılacak.Eğitim-İşgücü Veri Tabanı güncelleştirilecek.
Özel politika gerektiren gruplardaki kişilere iş arama motivasyonu veyöntem desteği vermek amacıyla iş kulüplerinin sayısı artırılacak.
Gençlerin, kadınların ve sosyal yardım alanların iş gücü piyasasınakatılımını sağlamaya yönelik hedef grup, sektör, bölge odaklı aktif iş gücüprogramlarının uygulanmasını ve istihdam edilmelerini sağlamaya yönelik teşviklergeliştirilecek.
Ülkede beceri açığının belirlenmesi amacıyla iş gücü piyasasında talepedilen temel beceriler ile gençlerin sahip olduğu yetkinlikler belirlenecek.

POPÜLER HABERLER
GÜZELLER GALERİSİ